Kết cấu nhà gỗ kẻ truyền trông như thế nào?

  • 08/08/2017 20:19:08
  • Nguyễn Trang
  • Tin tức

Kiến trúc nhà gỗ kẻ truyền Việt Nam được dựng trên một sơ đồ không gian mạch lạc, chuẩn xác đến mức kinh ngạc, hợp lý từ mọi phương diện… Nó chính là lời giải cho những bài tính thiết kế nhà ở khi chưa xuất hiện những bộ môn sức bền vật liệu và […]


Trang 1 trên 11